Hydroxymephenytoin, (R)-4- / Hydroxymephenytoin, (S)-4-